Общи условия

за запитване и ползване на уеб сайта

Всяко лице, наричано за краткост „Потребител“, получило достъп до уеб сайт с адрес www.hebarstroy.com, наричан по-нататък „сайт“ и до информацията и услугите в него, които предлага ХЕБЪРСТРОЙ ООД се съгласява и приема следните Общи условия за ползване.

Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

 

I. Общи условия за Запитване за оферта  /Заявка за проформа /

 

1. С потвърждаването на настоящите Общи условия Вие се съгласявате, че вашата заявка за проформа/запитване за оферта не е окончателна сделка между Вас и ХЕБЪРСТРОЙ ООД. Окончателната сделка ще е сключена, когато са изпълнени и двете условия, а именно Вие сте заплатили сумата, а ние сме Ви предали изделията/стоката. След получаване на проформа фактура от наша страна може да заплатите сумата в брой или с карта в удобен за вас магазин или по банков път по посочената в проформа фактура банкова сметка.

2. С потвърждаването на настоящите Общи условия Вие се съгласявате, че е възможно отклонение от цвета и гладкостта, които виждате в нашия сайт. Това може да се дължи на: техническите характеристики на вашето устройство, на различни производствени партиди, на климатични условия и др. За да избегнем евентуални спорове Ви препоръчваме преди да направите плащане да посетите наш магазин и да се убедите, че изделията, които искате да закупите отговарят на Вашите изисквания и напълно Ви удовлетворява.

3. С потвърждаването на настоящите Общи условия Вие се съгласявате, че сте запознати с търговската политика на ХЕБЪРСТРОЙ ООД по отношение на палетата, на които са наредени изделията. При закупуване на изделия наредени на палета Вие ще бъдете таксувани с депозит 30.00лв. с ДДС за брой пале, ако не ги предоставите предварително. След връщане на палетата депозитът ще Ви бъде възстановен в брой или по банков път.

4. С потвърждаването на настоящите Общи условия Вие се съгласявате, че сте запознати с търговската политика на ХЕБЪРСТРОЙ ООД по отношение на транспортиране на изделията/стоките. Нашите камиони са едрогабаритни и при заявка за транспорт силно ви препоръчваме да се съобразите с препоръките на нашите търговци, за да се избегнат бъдещи недоразумения.

В зони, в които е забранено влизането на тежки автомобили с определена маса, достъпът до обекта е Ваш ангажимент и транспортът ще бъде извършен след предварително представяне на необходимите разрешителни.

При разтоварване с кран се съгласявате, че ако няма място за стабилизиране на камиона, разтоварването няма да бъде извършено и разходите за транспорт няма да Ви бъдат възстановени.

При лоши климатични условия, вкл.  замръзнали участъци по пътя, ако камионът не може да стигне до вашия обект, се съгласявате, че транспортът е за ваша сметка.

5. С потвърждаването на настоящите Общи условия Вие се съгласявате, че ХЕБЪРСТРОЙ ООД не носи отговорност, не приема рекламации и не поема каквито и да е гаранции за повреди и дефекти на изделията/стоките, настъпили вследствие извършено от клиента неправилно транспортиране, разтоварване, съхранение, използване не по предназначение или некачествен монтаж.

6. С потвърждаването на настоящите Общи условия Вие се съгласявате и приемате, че гаранционния срок на изделията, произведени от ХЕБЪРСТРОЙ ООД, е съгласно определените в нормативните актове минимално изискуем гаранционен срок за съответния тип изделие.

 

II. Общи условия за ползване на уеб сайта

1.                      Права и задължения на потребителя

1.1. Потребителят има право да използва този сайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.

1.2. Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на Потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляря на авторското право – ХЕБЪРСТРОЙ ООД.

1.3. Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба с цел да се информира за продуктите и  услугите, предлагани от ХЕБЪРСТРОЙ ООД, и/или да възлага поръчки или иска оферти относно продуктите и услугите в сайта.

1.4. На потребителя е забранено:

1.4.1. Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от съдържанието на този сайт, без предварително писмено разрешение от ХЕБЪРСТРОЙ ООД. Без такова разрешение не се разрешава никакво използване на съдържанието в друг сайт или електронна среда с каквато и да е цел.

1.4.2. Да използва неправомерно сайта или съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).

1.4.3. Изрично не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.

1.4.4. Да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

1.5. ХЕБЪРСТРОЙ ООД си запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие.

 

2.       Ограничаване на отговорността

2.1. Пълното съдържание на сайта се предоставя "такова, каквото е". ХЕБЪРСТРОЙ ООД е предприело всички необходими мерки да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията тук, както и отсъствието на подвеждащи данни. Въпреки това ХЕБЪРСТРОЙ ООД не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в сайта.

2.2. Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.

2.3. При никакви обстоятелства ХЕБЪРСТРОЙ ООД, нейните служители, управители, доставчици или други трети лица, споменати на този сайт или участвали в неговото създаване, не носят отговорност за каквито и да са щети (в това число, но не само, преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него, както и боравенето с него (в т.ч. технически проблеми, независимо от положените от ХЕБЪРСТРОЙ ООД усилия) или на други сайтове, към които този сайт препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от основанието и липсата на предупреждение за евентуалното възникване на вреди и дори и когато ХЕБЪРСТРОЙ ООД е бил уведомен за вероятността от настъпване на подобни щети.

2.4. В случаите извън посочените тук, отговорността на ХЕБЪРСТРОЙ ООД се ограничава до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.

2.5. Ползването на този сайт може да води до разходи от страна на Потребителя, като такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. ХЕБЪРСТРОЙ ООД не дължи на Потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за ползването на този сайт.

 

3.       Препратки (хипервръзки)

3.1. Възможно е в сайта да има хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. ХЕБЪРСТРОЙ ООД не наблюдава тези препратки в Сайта, тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите.

3.2. Използвайки препратките, Потребителят е наясно, че напуска този сайт. ХЕБЪРСТРОЙ ООД не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. ХЕБЪРСТРОЙ ООД не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си към администратора или уебмастъра на съответния външен сайт.

3.3. Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са ви необходими уточнения за възможността да поставите препратка във вашия уеб сайт към страница от този сайт, моля, свържете се с нас по удобен за вас начин:

 

"ХЕБЪРСТРОЙ ООД" , гр.Пазарджик , ул."Ген. Гурко" №2  ет.3,

тел. 0889 502 825 ;   e-mail: officehebarstroy@mail.bg;    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. Авторско право

 

4.1. Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб сайт са защитени с авторско право. Последните са собственост на ХЕБЪРСТРОЙ ООД, която притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

4.2. Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на този уеб сайт, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на продуктите на ХЕБЪРСТРОЙ ООД.

4.3. Този уеб сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

4.4. Изрично не се разрешава използването на каквото и да е Съдържание от сайта, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на собственика ХЕБЪРСТРОЙ ООД.

4.5. Достъпът до този сайт, както и до всяка част от съдържанието му не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на автора ХЕБЪРСТРОЙ ООД.

 

5.       Поверителност

5.1. ХЕБЪРСТРОЙ ООД е регистриран администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на потребителя и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

5.2. Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя, освен в случаите, предвидени от закона. ХЕБЪРСТРОЙ ООД няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).

5.3. ХЕБЪРСТРОЙ ООД не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

5.4. Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на продукти до потребителите и др. По време на посещението на сайта, ХЕБЪРСТРОЙ ООД получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.

5.5. ХЕБЪРСТРОЙ ООД има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на сайта по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него.

Последна актуализация на страницата е отбелязана в началото на условията за ползване на сайта.

 

6. Противоречия - при противоречия или непълноти между английската и българската версия на настоящите Общи условия, в сила ще бъде считана версията на български език