Защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На „ХЕБЪРСТРОЙ ООД“ , ЕИК 822104753 гр. Пазарджик,                          ул. „Ген.  Гурко”  №2

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския

Настоящата политика има за цел да ви информира какви лични данни събира „ХЕБЪРСТРОЙ ООД“ в качеството си на администратор на лични данни, с каква цел, как се обработват, колко дълго се съхраняват, как се унищожават и какви права имате според законодателството.

Какви лични данни събираме

1.       Във връзка с използването на нашия уеб сайт при запитване за оферта или заявка за проформа фактура е възможно да съберем ваши лични данни като имена, e-mail, телефонен номер, адрес.

2.       Във връзка с кандидатстване за работа в ХЕБЪРСТРОЙ ООД е възможно да съберем ваши лични данни като имена, e-mail, телефонен номер, адрес, предишни местоработи, образование и квалификации.

3.       Събирането на посочените по-горе лични данни ще се случи само след ваше изрично съгласие преди подаването им.

Как използваме вашите данни

Ние използваме предоставените от вас лични данни за следните цели:

1.       Създаване на профил и изготвяне на оферти и/или проформи фактури, осъществяване на връзка с клиента и водене на кореспонденция във връзка със сделката, организиране на транспортна доставка, включително при връщане и замяна на стоки;

2.       Данните на кандидатите за работа ги използваме за преценка на кандидатите и за контакт с тях при предложение за работа;

3.       Счетоводни цели съгласно законодателството;

4.       Изпращане на информация за нашите продукти при желание от страна на клиента.

Цел на събирането на лични данни

1.       Целта на събирането на лични данни е договаряне на сделки за продажби на продукция и стоки между „ХЕБЪРСТРОЙ” ООД и клиентите.

2.       Спазване на изискванията на ЗДДС, Закона за счетоводството и др.касаещи отчетността.

3.       Създаване на профил на кандидатите за работа за вземане на решение при предложение за работа.

При обработването на вашите данни, спазваме стриктно следните принципи:

1.       Данните се обработват само с изрично ваше съгласие като субект на данните или при наличие на законово основание;

2.       Данните, които се обработват са конкретни и точни;

3.       Данните се обработват в обема, който е необходим за изпълнението на съответната цел;

4.       Данните се заличават или коригират при неточност;

5.       Данните се обработват за период, не по-дълъг от този, който е необходим за целта, за която са събрани.

Срок, в който ще съхраняваме личните данни

1.       ХЕБЪРСТРОЙ ООД съхранява Вашите личните данни като клиент докато профилът ви съществува. След заличаване на профила Ви администраторът се задължава да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни.

2.       За защита на правните интереси на администратора при съдебни или административни спорове вашите лични данни за търговски сделки ще бъдат съхраняване за срок от 5 години.

3.       Данните събрани по повод на счетоводни документи за търговската дейност ще бъдат съхранявани в сроковете по Закона за счетоводството за данъчен контрол – 10 години, при промяна на сроковете ще бъдат съхранявани съгласно изискванията на законодателството.

4.       Данните на кандидатите за работа се съхраняват в срок не по-дълъг от 3 години, считано от последното подаване на данни, с оглед повторно преразглеждане на кандидатурите при обявяване на свободни работни позиции. Ако Вие изрично сте заявили, че не сте съгласни предоставените от Вас данни да се съхраняват в този срок, то администраторът се задължава да ги изтрие при приключване на подбора за посочената позиция.

Разкриване на лични данни

1.       Личните ви данни могат да бъдат разкрити на лица, с които „ХЕБЪРСТРОЙ ООД“ има подписан договор за поддръжка на домейн и уеб сайт и се явяват обработващи.

2.       На публични органи /НАП, МВР, др./, съдилища, прокуратури и разследващи органи личните ви данни ще бъдат разкривани, когато са изискани по съответния ред. Лични данни няма да бъдат предоставяни на трети държави.

3.       Когато предоставим лични данни на други организации ще изискваме от тях да съхраняват данните като предприемат максимално високи мерки за организационна и техническа безопасност, както и да не използват личните ви данни за собствени маркетингови цели.

Вашите права като субекти на данни

Съгласно Регламента ви информираме, че имате следните права:

1.       Право на информираност – Вие имате право да сте информирани какви Ваши данни се събират, за какви цели се събират, на кого могат да бъдат предоставяни, в какви срокове се ползват вашите лични данни, как можете да ги коригирате, изтриете;

2.       Права на достъп до отнасящи се до физическото лице данни – Вие имате право да поискате от Администратора информация какви Ваши лични данни са събрани и се обработват; Администраторът се задължава да ви предостави при необходимост копие от събраните ваши лични данни в електронна или друга форма;

3.       Право на коригиране на неточни лични данни, свързани с физическото лице – Вие имате право да коригирате предоставените от Вас данни директно в сайта или като отправите искане до Администратора;

4.       Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/ на свързаните с физическото лице лични данни при спазване изискванията на чл.17 от Регламента – Вие имате право да поискате от Администратора изтриване на част или на всички данни свързани с Вас;

5.       Право на ограничаване на обработването на данните, свързани с физическото лице при спазване изискванията на чл.18 от Регламента – Вие имате право да поискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни;

6.       Право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и прехвърляне на тези данни на друг администратор безпрепятствено от администратора, на когото личните данни са предоставени;

7.       Право на възражение - Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг;

8.       Право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Мерки за защита на личните данни

„ХЕБЪРСТРОЙ ООД“ предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на вашите лични данни от незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване, увреждане или оповестяване.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:


• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Използване на Cookies

Този уебсайт използва „бисквитки“, представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, когато използвате този уебсайт. Данните, които се съдържат в тези файлове нямат личен характер и не идентифицират личността на потребителя, а са данни  за вашето устройство, напр. IP-адрес. Информацията от „бисквитките“ ще се използва за статистика, за да се оцени използването на сайта на „ХЕБЪРСТРОЙ ООД“– регистрирани посещения, разпознаваемост при повторно посещение на сайта, уеб-активности и други услуги, свързани единствено с използването на уебсайта на „ХЕБЪРСТРОЙ ООД“ и използването на интернет към сайта.

Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме Ви внимание, при промяна на настройките на вашия браузър е възможно да не можете да ползвате всички функционалности на сайта.

Можете да откриете повече информация за бисквитките и за какво се използват те на следните линкове:

Microsoft cookies guide

All about cookie

Връзка с администратора на личните ви данни

"ХЕБЪРСТРОЙ ООД" , гр.Пазарджик , ул."Ген. Гурко" №2  ет.3,

тел. 0889 502 825 ;   e-mail: officehebarstroy@mail.bg

Настоящата политика  е приета от ръководството на „ХЕБЪРСТРОЙ ООД“  на 22.05.2018 г. Същата подлежи на преглед и актуализация най-малко веднъж годишно, както и при промени в приложимото законодателство.

Със запознаването с настоящата политика вие давате своето изрично съгласие като субект на данни, личните ви данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани, разкрити, защитени, унищожени съгласно описаното  в настоящата политика,  при спазване на вашите права като субект на данни.